Možnosti obstarania

Knižnično-informačný systém je možné v súčasnej dobe obstarať viacerými spôsobmi. Podľa typu organizácie, požiadavkám na systém, dostupných finančných prostriedkov je možné si zvoliť medzi:

 • investičným nákupom
 • prenájmom systému - outsourcingom
 • kombináciou oboch

Investičný nákup

Predstavuje bežný nákup systém formou jednorazovej úhrady. Systém sa stáva majetkom inštitúcie a je inštalovaný zvyčajne na zariadení patriacom danej organizácií a nie je závislý od internetového pripojenia. Počas prvého roka má knižnica nárok na bezplatný servisný program, ktorý zahŕňa neobmedzené konzultačné služby či bežné úpravy. Neskôr je možné servisný program predĺžiť.

Prenájom - Outsourcing

Druhou z možností nadobudnutia systému DAWINCI je jeho dlhodobý prenájom tzv. outsourcing. Jeho podstatou je možnosť využívania softvéru za fixný mesačný poplatok. Jedinou podmienkou je pripojenie knižnice na internet. Technické prostriedky pre prevázdku zabezpečuje dodávateľ. Výhody tejto formy prestavujú najmä:

 • úspora prostriedkov na nákup systému a potrebných informačných technológií
 • úspora prostriedkov na servis systému
 • presun od kapitálových k prevádzkovým nákladom
 • spoľahlivá servisná podpora
 • čas (knižnica sa môže sústrediť na hlavnú náplň práce)
 • prístup k najnovším verziám

V cene mesačného poplatku je zahrnuté:

 • používanie softvéru
 • servisný program (neobmedzený servis + konzultačné služby - hotline)
 • upgrade nových verzií počas celej doby používania

Kombinácia oboch variantov

Môže mať rôzne formy:

 • Investičný nákup je možné zabezpečiť splátkami, výška a doba splácania je na dohode.
 • Organizácia má záujem o prenájom systému na vlastných technických zariadeniach